HN 98 : 2000

Paskelbta: 2009-06-30

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S
Dėl Lietuvos higienos normos HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai"
 
2000 m. gegužės 24 d. Nr. 277
Vilnius
 
Valstybės žinios,2000, Nr. 44-1278
Įsigalioja nuo 2000 06 15
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1076 “Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir acquis įgyvendinimo priemonių 1999 metų planų patvirtinimo” 1 punktu (Žin., 1999, Nr. 83-2473),
1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai” (pridedama).
2. Nustatau higienos normos įsigaliojimo datą - 2000 m. birželio15 d.
3. Tvirtinu šios higienos normos įgyvendinimo priemonių planą.
4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui V.Kriauzai.
 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                  RAIMUNDAS ALEKNA
______________
 
PATVIRTINTA
sveikatos apsaugos ministro
2000 05 24 įsakymu Nr. 277
 
LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 98 : 2000
NATŪRALUS IR DIRBTINIS DARBO VIETŲ APŠVIETIMAS
APŠVIETOS RIBINĖS VERTĖS IR BENDRIEJI MATAVIMO REIKALAVIMAI
I. TAIKYMO SRITIS
 
1. Ši higienos norma reglamentuoja natūralaus ir dirbtinio apšvietimo apšvietos mažiausias ribines vertes darbo vietose bei apšvietos matavimo bendruosius reikalavimus.
2. Ši higienos norma taikoma įrengiant ir įvertinant darbo patalpų ir darbo vietų natūralų, dirbtinį ir mišrų apšvietimą.
3. Šia higienos norma turi vadovautis juridiniai ir fiziniai asmenys:
a) projektuojantys, įrengiantys naujas ir naudojantys darbo vietas ir patalpas;
b) kontroliuojantys darbo sąlygas ir apšvietimo kokybę bei poveikį dirbančiųjų sveikatai.
4. Į šios higienos normos reikalavimus turi būti atsižvelgta rengiant norminius dokumentus, susijusius su darbo vietų ir darbo patalpų natūraliu ir dirbtiniu apšvietimu.
5. Ši higienos norma netaikoma:
a) požeminių kasinėjimų apšvietimui;
b) jūrų ir upių uostų, oro uostų, geležinkelio stočių ir jų kelių apšvietimui;
c) žemės ūkio produktų saugojimo patalpų, augalų, gyvulių ir paukščių laikymo ir auginimo patalpų apšvietimui bei specialioms saugos apšvietimo sistemoms.
 
II. NUORODOS
 
Šioje higienos normoje yra nuorodos į tokius dokumentus.
6. ISO 8995 : 1989 (E). Principles of visual ergonomics - The lighting of indoor work systems.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. 1277 “Dėl darbo vietų higieninio įvertinimo nuostatų” (Žin., 1998, Nr. 95-2641).
8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 85/233 “Dėl darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų” (Žin., 1998, Nr. 44-1224).
9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 141/173 “Dėl minimalių saugos ir sveikatos darbe reikalavimų išgaunant naudingąsias iškasenas” (Žin., 1998, Nr. 82-2310).
10. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 184/282 “Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų” (Žin., 1999, Nr. 7-155).
 
III. TERMINAI, APIBRĖŽIMAI, ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI
 
Šioje higienos normoje pavartoti tokie terminai, jų apibrėžimai [C.1, C.2, C.3, 6 ], žymenys ir sutrumpinimai.
11. natūralus apšvietimas
Dangaus skliauto tiesioginė arba atspindėta šviesa, apšviečianti darbo patalpas.
11.1. šoninis natūralus apšvietimas
Natūralus darbo patalpų apšvietimas per išorinėse pastato sienose įrengtus langus.
11.2. viršutinis natūralus apšvietimas
Natūralus darbo patalpų apšvietimas per stoge, sienose prie lubų įrengtus langus ar peršviečiamas lubas.
11.3. kombinuotas natūralus apšvietimas
Bendras viršutinis ir šoninis darbo patalpų natūralus apšvietimas.
12. dirbtinis apšvietimas
Elektros techninių įrenginių skleidžiama šviesa darbo patalpose.
12.1. bendras dirbtinis apšvietimas
Dirbtinių šviesos šaltinių, galimai tolygiai išdėstytų viršutinėje darbo patalpų zonoje, apšvietimas.
12.2. vietinis dirbtinis apšvietimas
Dirbtinio šviesos šaltinio, įrengto tiesiogiai darbo vietoje arba darbo įrenginyje, apšvietimas.
12.3. kombinuotas dirbtinis apšvietimas
Suderintas bendras dirbtinis ir vietinis dirbtinis apšvietimas.
13. mišrus apšvietimas
Suderintas natūralus ir dirbtinis apšvietimas.
14. apšvieta
Kuriame nors paviršiaus taške į paviršiaus elementą krintantis šviesos srautas, padalytas iš to elemento ploto, liuksais (lx).
15. natūralios apšvietos koeficientas (NAK)
Tam tikrame patalpos taške ir tuo pačiu metu lauke (esant visiškai atviram dangaus skliautui, ne šešėlyje) natūralaus apšvietimo išmatuotų apšvietos verčių santykis, procentais.
16. patalpos būdingas pjūvis
Skersinis pjūvis per patalpos vidurį, kurio plokštuma statmena langų įstiklinimo plokštumai (esant šoniniam apšvietimui) arba statmena išilginei patalpos angų ašiai.
17. matomas objektas
Regimas daiktas, atskira jo dalis arba defektas, kuriuos reikia įžiūrėti darbo proceso metu.
18. paviršiaus atspindžio koeficientas
Šviesos, atspindimos nuo paviršiaus, santykis su krintančios šviesos kiekiu. Nustatomas ribose nuo 0 iki 1.
19. fonas
Paviršius, kuriame reikia įžiūrėti matomą objektą.
19.1. šviesus fonas
Fonas, kai paviršiaus atspindžio koeficientas yra didesnis kaip 0,4.
19.2. vidutinis fonas
Fonas, kai paviršiaus atspindžio koeficientas yra 0,2-0,4.
19.3. tamsus fonas
Fonas, kai paviršiaus atspindžio koeficientas yra mažesnis kaip 0,2.
20. skaistis
Kuriame nors paviršiaus taške paviršiaus elemento šviesos pasirinktąja kryptimi stipris, padalytas iš statmenosios to elemento projekcijos į statmeną pasirinktajai krypčiai plokštumą ploto, kandela kvadratiniam metrui (cd×m-2).
21. matomo objekto ir fono skirtumas (S)
Objekto ir fono skaisčių skirtumo absoliutaus dydžio ir fono skaisčio santykis.
21.1. didelis matomo objekto ir fono skirtumas
Labai didelis objekto ir fono skaisčių skirtumas ir S yra didesnis kaip 0,5.
21.2. vidutinis matomo objekto ir fono skirtumas
Vidutinis objekto ir fono skaisčių skirtumas ir S yra 0,2 - 0,5.
21.3. mažas matomo objekto ir fono skirtumas
Nedidelis objekto ir fono skaisčių skirtumas ir S yra mažesnis kaip 0,2.
22. atspindėtas blizgesys
Šviesos srauto atspindys nuo darbo paviršiaus nukreiptas dirbančiajam į akis ir bloginantis matomumą dėl darbo paviršiaus padidėjusio skaisčio ir tušuojančio poveikio, mažinančio matomo objekto ir fono skirtumtą.
23. akinimas
Reiškinys, sukeliantis matomumo pablogėjimą, kada regėjimo lauke atsiranda pernelyg ryškių objektų, prie kurių akys nėra prisitaikiusios.
24. darbo paviršius
Paviršius, ant kurio dirbama ir matuojama apšvieta.
25. santykinis darbo paviršius
Santykinė horizontalioji plokštuma, esanti 0,85 m aukštyje nuo grindų.
26. apšvietos ribinė vertė
Tai tokia apšvieta, kurios sąlygomis dirbant nustatytą laiką (bet ne ilgiau kaip 40 val. per savaitę) visą profesinio darbo laikotarpį nekyla nemalonių regėjimo pojūčių ir nepakenkiama darbuotojo regėjimui bei sveikatai.
 
IV. BENDRIEJI HIGIENOS REIKALAVIMAI
 
27. Pagal galiojančius teisės aktus [7] turi būti atliktas darbo vietų higieninis įvertinimas. Darbo patalpų ir darbo vietų natūralaus ir dirbtinio apšvietimo išmatuotos apšvietos vertės turi būti ne mažesnės kaip natūralaus ir dirbtinio apšvietimo mažiausios apšvietos ribinės vertės, pateiktos šioje higienos normoje.
28. Darbdavys pagal atlikto darbo vietų higieninio įvertinimo rezultatus turi imtis atitinkamų priemonių, mažinančių nustatytų kenksmingų darbo aplinkos veiksnių, susijusių su natūraliu, dirbtiniu ir mišriu apšvietimu, poveikį darbuotojų darbingumui ir sveikatai.
29. Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojai arba jų atstovai turi būti informuojami ir konsultuojami apie bet kurią priemonę, kurios imtasi pagal šią higienos normą ir su ja susijusiais saugos ir sveikatos klausimais.
 
V. DARBO VIETŲ IR DARBO PATALPŲ NATŪRALAUS APŠVIETIMO HIGIENOS REIKALAVIMAI
 
30. Darbo patalpų, kuriose nuolat dirbama, kiek įmanoma, turi būti užtikrintas natūralus apšvietimas, atitinkantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus [8].
31. Natūralus apšvietimas pagal langų (šviesos angų) išdėstymą skirstomas į šoninį, viršutinį ir kombinuotą [C.2, C.3].
32. Darbo patalpų natūralus apšvietimas vertinamas pagal natūralios apšvietos koeficiento (NAK) vertę, procentais [C.2].
33. NAK vertė nustatoma pagal formulę:
Nn=Nv×k,
čia:
Nv - NAK vertė, procentais, nurodyta A.1 ir A.2 lentelėse (A priedas);
k - pataisos koeficientas, nurodytas 1 lentelėje.
 
1 lentelė. Pataisos koeficiento (k) vertės
 
Šviesos angos
Šviesos angų išdėstymas pagal
pasaulio šalis
Pataisos koeficientas, k
Langai pastatų išorinėse sienose
Š, ŠR, ŠV, V, R,
1,1
 
PR, PV, P
1,0
 
 
 
Stačiakampiai ir trapeciniai
 stoglangiai
Š-P
1,1
 
ŠR-PV, PR-ŠV
1,2
 
R-V
1,0
 
 
 
“Šedo” tipo stoglangis
Š
1,2
 
 
 
Zenitinis stoglangis
-
1,2
 
Čia: Š - šiaurė, ŠR - šiaurės rytai, ŠV - šiaurės vakarai, V - vakarai, R - rytai, PR - pietryčiai, PV - pietvakariai, P - pietūs.
34. Gamybinių patalpų darbo vietų natūralaus apšvietimo apšvietos koeficiento (NAK) ribinės vertės, kurios nustatytos darbo patalpos darbo paviršiaus apšvietos mažiausių verčių taškuose, atsižvelgiant į regos darbų charakteristiką, veiklos pobūdį, natūralaus apšvietimo tipą, pateiktos A.1 lentelėje (A priedas) [C.2].
35. Skirtingam regos darbui ir veiklai, atsižvelgiant į regos darbų charakteristiką, nustatytos atskiros kategorijos ir atitinkamai mažiausios NAK ribinės vertės. A.1 lentelėje (A priedas) pateiktos aštuonios regos darbų kategorijos, kurios priklauso nuo mažiausio matomo objekto dydžio, matomo objekto ir fono skirtumo:
a) I kategorija, kai atliekami maksimaliai tikslūs regos darbai (mažiausio matomo objekto dydis yra mažesnis kaip 0,15 mm);
b) II kategorija, kai atliekami labai tikslūs regos darbai (mažiausio matomo objekto dydis yra nuo 0,15 mm iki 0,30 mm);
c) III kategorija, kai atliekami tikslūs regos darbai (mažiausio matomo objekto dydis yra nuo 0,30 mm iki 0,50 mm);
d) IV kategorija, kai atliekami vidutiniškai tikslūs regos darbai (mažiausio matomo objekto dydis yra nuo 0,50 mm iki 1,00 mm);
e) V kategorija, kai atliekami nelabai tikslūs regos darbai (mažiausio matomo objekto dydis yra didesnis kaip 1,00 mm);
f) VI kategorija, kai atliekami netikslūs (mažiausiai tikslūs) regos darbai (mažiausio matomo objekto dydis yra didesnis kaip 5,00 mm);
g) VII kategorija, kai atliekami darbai su šviečiančiomis medžiagomis ir gaminiais karštuose gamybos padaliniuose (mažiausio matomo objekto dydis yra didesnis kaip 0,50 mm);
h) VIII kategorija, kai atliekamas bendras darbo proceso stebėjimas.
36. Viešųjų, administracinių pastatų ir buitinių patalpų darbo vietų natūralaus apšvietimo apšvietos koeficiento (NAK) ribinės vertės, nustatytos darbo paviršiaus apšvietos mažiausių verčių taškuose, atsižvelgiant į regos darbų charakteristiką, patalpų pobūdį ir natūralaus apšvietimo tipą, pateiktos A.2 lentelėje (A priedas) [C.2].
37. Skirtingi regos darbai ir patalpos skirstomi į skirtingas regos darbų grupes, kurioms atitinkamai nustatytos NAK mažiausios ribinės vertės. A.2 lentelėje (A priedas) pateiktos šešios regos darbų grupės, atsižvelgiant į mažiausio matomo objekto dydį, patalpos šviesumą:
a) A grupė, kai atliekami labai tikslūs regos darbai (mažiausio matomo objekto dydis yra nuo 0,15 mm iki 0,30 mm);
b) B grupė, kai atliekami tikslūs regos darbai (mažiausio matomo objekto dydis yra nuo 0,30 mm iki 0,50 mm);
c) C grupė, kai atliekami vidutiniškai tikslūs regos darbai (mažiausio matomo objekto dydis yra daugiau kaip 0,50 mm);
d) D grupė, kai matomas objektas nepriklausomai nuo jo dydžio trumpai išskiriamas labai šviesioje darbo patalpoje (NAK vertė apie 3,0 %);
e) E grupė, kai matomas objektas nepriklausomai nuo jo dydžio trumpai išskiriamas šviesioje darbo patalpoje (NAK vertė apie 2,5 %);
f) F grupė, kai matomas objektas nepriklausomai nuo jo dydžio trumpai išskiriamas silpnai apšviestoje darbo patalpoje (NAK vertė apie 2,0 %).
38. Darbo patalpoje gali būti išskirtos šoninio natūralaus apšvietimo zona (prie lauko sienos su langais) ir viršutinio natūralaus apšvietimo zona. Kiekvienos zonos natūrali apšvieta matuojama ir vertinama atskirai.
 
VI. DARBO VIETŲ ir DARBO PATALPŲ DIRBTINIO APŠVIETIMO
HIGIENOS REIKALAVIMAI
 
39. Dirbtinis apšvietimas gali būti bendras, vietinis ir kombinuotas [6, C.3].
40. Bendras dirbtinis apšvietimas turi būti įrengtas visose darbo patalpose taip pat lauko zonose, kuriose įrengtos darbo vietos [8, 9, 10].
41. Darbo patalpų nuolatinių darbo vietų bendram dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojamos išlydžio lempos. Kaitinimo lempas leidžiama naudoti išimtiniais atvejais, kai dėl technologinio proceso ypatumų arba dėl reikalavimų darbo patalpų vidaus apdailai išlydžio lempų negalima naudoti.
42. Darbo vietų dirbtiniam vietiniam apšvietimui gali būti naudojamos išlydžio ir kaitinimo, tarp jų ir halogeninės, lempos.
43. Dirbtinio apšvietimo apšvietos mažiausios ribinės vertės, liuksais, nustatytos darbo patalpos darbo paviršiaus apšvietos mažiausių verčių taškuose, kai šviesos srautas skleidžiamas išlydžio šviesos šaltiniais, pateiktos A.1 ir A.2 lentelėse (A priedas).
44. Normuojant dirbtinio apšvietimo darbo vietų apšvietą, liuksais, turi būti taikoma apšvietos verčių skalė, kuri pateikta 2 lentelėje [C.2, C.3].
 
2 lentelė. Apšvietos verčių skalė
 
Padalos vertė, lx
                20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500,
                         3000, 3500, 4000, 4500, 5000
 
45. Gamybinių patalpų darbo vietų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės, nurodytos A.1 lentelėje (A priedas), turi būti didinamos viena padala pagal 2 lentelėje pateiktą apšvietos verčių skalę, kai:
a) I-IV kategorijos regos darbai atliekami daugiau kaip pusę darbo dienos (pamainos) laiko;
b) dirbami pavojingi darbai (galima susižeisti dirbant su diskiniu pjūklu ir pan.) ir bendro dirbtinio apšvietimo sistemos apšvieta yra ne didesnė kaip 150 lx;
c) technologiniam procesui (maisto, chemijos, farmacijos įmonės) keliami specialūs higienos reikalavimai ir bendro dirbtinio apšvietimo sistemos apšvieta yra ne didesnė kaip 500 lx;
d) dirba paaugliai arba vyksta jų gamybinis mokymas ir bendro dirbtinio apšvietimo sistemos apšvieta yra ne didesnė kaip 300 lx;
e) darbo patalpoje, kurioje nuolat dirbama, nėra natūralaus apšvietimo ir bendro dirbtinio apšvietimo sistemos apšvieta yra ne didesnė kaip 750 lx;
f) darbo metu stebimos besisukančios (ne mažiau kaip 500 sūkių per minutę, r/m) detalės arba judantys (ne mažesniu kaip 0,025 m/s greičiu) objektai;
g) nuolat ieškoma matomo objekto ne mažesniame kaip 0,1 m2 plote;
h) darbo patalpoje dirba didesnioji dalis darbuotojų, vyresnių kaip 40 m.
45.1. Jeigu yra keli 45 punkte nurodyti požymiai, darbo vietos dirbtinės apšvietos mažiausia ribinė vertė turi būti didinama ne daugiau kaip viena padala pagal 2 lentelėje pateiktą apšvietos verčių skalę.
46. Darbo patalpoje, kurioje atliekami IV-VI kategorijos regos darbai (pagal 35 punktą) ir darbuotojai patalpoje būna trumpai arba nebūtina nuolatinė įrenginių priežiūra, dirbtinės apšvietos ribinė vertė gali būti mažinama viena padala pagal 1 lentelėje pateiktą apšvietos verčių skalę.
47. Naudojant darbo patalpų ir darbo vietų dirbtiniam apšvietimui kaitinimo lempas apšvietos ribinės vertės, pateiktos A.1 lentelėje (A priedas), gali būti mažinamos pagal 2 lentelėje nurodytą apšvietos verčių skalę:
a) viena padala, jeigu, esant kombinuotai dirbtinio apšvietimo sistemai, normuojama apšvietos ribinė vertė yra ne mažesnė kaip750 lx;
b) viena padala, kai, esant bendrai dirbtinio apšvietimo sistemai, atliekami I-V ir VII kategorijos regos darbai;
c) dviem padalomis, kai, esant bendrai dirbtinio apšvietimo sistemai, atliekami VI ir VIII kategorijos regos darbai.
48. Darbo patalpoje, kurioje atliekami 35 punkte nurodyti I-III, IVa-IVc ir Va kategorijų regos darbai, turi būti naudojamas kombinuotas dirbtinis apšvietimas.
48.1. Darbo patalpoje, kurioje įrengtos darbo ir pagalbinės zonos, turi būti priartintas (lokalizuotas) prie darbo zonos (esant bet kokiai apšvietimo sistemai) bendras dirbtinis apšvietimas ir mažesnio intensyvumo pagalbinių darbo zonų, priskiriamų VIIIa kategorijos regos darbams, dirbtinis apšvietimas.
49. Esant kombinuotam dirbtiniam apšvietimui, bendro dirbtinio apšvietimo šviestuvų skleidžiama darbo paviršiaus apšvietos vertė turi sudaryti ne mažiau kaip 10 % kombinuoto dirbtinio apšvietimo apšvietos ribinės vertės, nustatytos tiems patiems šviesos šaltiniams, kurie naudojami ir vietiniam apšvietimui. Tokiu atveju darbo vietų dirbtinės apšvietos ribinė vertė turi būti ne mažesnė kaip 200 lx naudojant išlydžio lempas ir ne mažesnė kaip 75 lx naudojant kaitinimo lempas.
Darbo patalpoje, kurioje nėra natūralaus apšvietimo, esant kombinuotam dirbtiniam apšvietimui, bendro dirbtinio apšvietimo šviestuvų skleidžiama darbo paviršiaus apšvietos ribinė vertė turi būti didinama viena padala pagal 2 lentelėje pateiktą apšvietos verčių skalę.
50. Darbo paviršiaus didžiausios ir mažiausios dirbtinės apšvietos verčių santykis dirbant I-III kategorijos regos darbus pagal 35 punktą neturi būti didesnis kaip 1,3, kai šviesos šaltiniai yra liuminiscencinės lempos, ir 1,5 - naudojant kitus šviesos šaltinius; dirbant IV-VII kategorijos regos darbus, apšvietos verčių santykis neturi būti didesnis kaip 1,5 ir 2,0.
Tais atvejais, kai bendro dirbtinio apšvietimo šviestuvai įrengiami tik darbo aikštelėse, ant kolonų ar pastatų sienų, darbo paviršiaus didžiausios ir mažiausios dirbtinės apšvietos verčių santykį leidžiama didinti iki 3,0.
51. Gamybinių patalpų perėjimų ir vietų, kuriose nedirbama, dirbtinės apšvietos ribinė vertė turi sudaryti ne daugiau kaip 25 % bendro dirbtinio apšvietimo šviestuvams nustatytos apšvietos ribinės vertės, bet būti ne mažesnė kaip 75 lx naudojant išlydžio lempas ir ne mažesnė kaip 30 lx naudojant kaitinimo lempas.
52. Automatizuoto technologinio proceso įrenginių darbui stebėti turi būti naudojamas bendras dirbtinis apšvietimas. Taip pat turi būti papildomai įjungiami bendro ir vietinio dirbtinio apšvietimo šviestuvai, užtikrinantys reikiamą apšvietą atliekant remonto bei derinimo darbus.
53. Darbo vietų dirbtiniam vietiniam apšvietimui turi būti naudojami šviestuvai su neperšviečiamais reflektoriais (atšvaitais). Šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad lempų skleidžiamas šviesos srautas neakintų darbuotojų tiek jų darbo vietoje, tiek kitose darbo patalpos vietose.
54. Darbo paviršiaus skaistis neturi viršyti verčių, nurodytų 3 lentelėje.
 
3 lentelė. Leidžiamos darbo paviršiaus skaisčio vertės
 
Darbo paviršiaus plotas, m2        Didžiausias leidžiamas skaistis, cd×m-2
Mažiau kaip 1×10-4
2000
1×10-4 - 1×10-3
1500
1×10-3 - 1×10-2
1000
1×10-2 - 1×10-1
750
Daugiau kaip 1×10-1
500
 
55. Darbo paviršių dirbtinė apšvieta, kai darbai atliekami lauke, po pastoge, ant pastolių, turi atitikti A.1 lentelėje (A priedas) nurodytas dirbtinės apšvietos ribines vertes.
56. Viešųjų pastatų darbo patalpų bendram dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojamos išlydžio lempos.
57. Viešųjų pastatų darbo patalpų darbo vietų dirbtinės apšvietos ribinės vertės, pateiktos A.2 lentelėje (A priedas), turi būti didinamos viena padala pagal 2 lentelėje nurodytą apšvietos verčių skalę, kai:
a) atliekami A-C grupės regos darbai, nurodyti 37 punkte, kuriems keliami specialūs higienos reikalavimai (pvz., kai kuriose viešojo maitinimo patalpose, prekybos darbo vietose);
b) darbo patalpoje, kurioje nuolat dirba žmonės, nėra natūralaus apšvietimo;
c) patalpų apšvietimui keliami specialūs reikalavimai dėl vykdomų D-F grupės regos darbų pagal 37 punktą;
d) administracinių patalpų apšvietimui (kabinetams, darbo kambariams, skaitykloms ir pan.) naudojamas kombinuotas dirbtinis apšvietimas;
e) darbo patalpoje dirba didesnioji dalis darbuotojų, vyresnių kaip 40 m.
58. Darbo vietų dirbtinės apšvietos ribinės vertės, pateiktos A.2 lentelėje (A priedas), gali būti mažinamos pagal 2 lentelėje pateiktą apšvietos verčių skalę:
a) viena padala, kai, esant liuminiscenciniams šviestuvams, vykdomi D-F grupės regos darbai pagal 37 punktą;
b) dviem padalomis, kai visų rūšių darbams naudojamos kaitinimo, tarp jų ir halogeninės, lempos.
59. Viešųjų pastatų darbo patalpose turi būti naudojamas bendras dirbtinis apšvietimas. Patalpose, kuriose atliekami A-C grupės regos darbai pagal 37 punktą (pvz., kabinetuose, darbo kambariuose, bibliotekose skaityklose, archyvuose ir pan.), gali būti naudojamas kombinuotas dirbtinis apšvietimas. Tokiu atveju darbo paviršiaus dirbtinės apšvietos ribinė vertė turi būti didinama pagal 57 punktą, o bendro dirbtinio apšvietimo apšvietos vertė turi būti ne mažesnė kaip 70 % ribinės vertės pagal A.2 lentelę (A priedas).
60. Buitinio aptarnavimo įmonių darbo patalpose, kuriose atliekami I-IV kategorijos regos darbai pagal 35 punktą (pvz., juvelyriniai ir graviravimo, laikrodžių, televizorių, radijo aparatūros, skaičiavimo mašinėlių taisymo ir pan.), turi būti naudojamas kombinuotas dirbtinis apšvietimas. Kombinuotos dirbtinės apšvietos ribinės vertės nurodytos A.1 lentelėje (A priedas).
 
VII. DARBO VIETŲ IR DARBO PATALPŲ MIŠRAUS APŠVIETIMO HIGIENOS REIKALAVIMAI
 
61. Mišrus darbo patalpų apšvietimas turi būti, kai:
a) atliekami I-III kategorijos regos darbai pagal 35 punktą;
b) dėl technologinių ypatumų, klimato negali būti taikomas natūralus apšvietimas, atitinkantis NAK ribines vertes, nurodytas A.1 lentelėje (A priedas).
62. Darbo patalpų mišraus apšvietimo NAK mažiausios ribinės vertės pateiktos A.1 lentelėje (A priedas).
63. Darbo patalpų mišraus apšvietimo NAK vertes galima vertinti pagal 4 lentelėje pateiktas apšvietos NAK ribines vertes, kai:
a) darbo patalpų su šoniniu natūraliu apšvietimu gylis dėl technologinių sąlygų neleidžia užtikrinti mišraus apšvietimo NAK ribinių verčių, nurodytų A.1 lentelėje;
b) darbo patalpose atliekami I-III kategorijos regos darbai pagal 35 punktą.
 
4 lentelė. Mišraus apšvietimo NAK ribinės vertės, %
 
Regos darbų kategorija                              Mišraus apšvietimo NAK mažiausios ribinės vertės, %
                                                         viršutinis arba kombinuotas                             šoninis apšvietimas
                                                         apšvietimas
 
I                                                                            3,0                                                                    1,2
II                                                                           2,5                                                                    1,0
III                                                                         2,0                                                                    0,7
IV                                                                         1,5                                                                    0,5
V ir VII                                                                 1,0                                                                    0,3
VI                                                                         0,7                                                                    0,2
 
64. Nustatant darbo patalpų mišraus apšvietimo NAK ribines vertes, nurodytas 4 lentelėje, būtina:
a) bendro dirbtinio apšvietimo apšvietos ribinę vertę didinti viena padala pagal 2 lentelėje pateiktą apšvietos verčių skalę, išskyrus Ib, Ic ir IIb kategorijos regos darbus pagal 35 punktą, jeigu didinti apšvietą nenumatyta pagal šios normos 45 punktą. Bendros dirbtinės apšvietimo sistemos apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 200 lx esant išlydžio lempoms, ir ne mažesnė kaip 100 lx - kaitinimo lempoms;
b) kombinuoto dirbtinio apšvietimo sistemoje bendrojo apšvietimo šviestuvų apšvietos ribinę vertę didinti viena padala pagal 2 lentelėje pateiktą apšvietos verčių skalę, išskyrus Ia, Ib ir IIa kategorijos regos darbus pagal 35 punktą.
65. Dirbtinis apšvietimas (kai taikomas mišrus) turi atitikti VI skyriaus reikalavimus.
66. Viešųjų pastatų darbo patalpų mišraus apšvietimo NAK mažiausios ribinės vertės gali sudaryti 60 % ribinės vertės, nurodytos A.2 lentelėje ( A priedas).
 
VIII. BENDRIEJI MATAVIMO REIKALAVIMAI
 
67. Natūrali ir dirbtinė apšvieta matuojama specialiais prietaisais - liuksmetrais.
68. Prietaisų matavimo diapazonas ir tikslumas turi atitikti jiems keliamus reikalavimus, apšvietos paklaida gali būti ne didesnė kaip 10 %.
69. Matavimo prietaisai turi būti nustatyta tvarka periodiškai tikrinami.
70. Matavimo prietaisai turi būti naudojami pagal prietaiso gamintojo instrukcijas.
71. Natūrali ir dirbtinė apšvieta turi būti matuojama įprastinio darbo proceso metu, nustatytuose taškuose.
72. Apšvieta turi būti matuojama darbuotojui dirbant. Matavimo prietaiso jautrusis elementas turi būti orientuotas pagal darbinę plokštumą. Šviesos srautas neturi būti užstotas matavimą atliekančio asmens ar kitų objektų. Matavimo metu negali būti keičiama apšvieta (sumontuojant ar demontuojant šviestuvus).
73. Vienpuse šonine natūralia šviesa apšviestose nedidelėse darbo patalpose mažiausia NAK vertė matuojama taške, kuris yra būdingo patalpos pjūvio vertikaliosios plokštumos ir santykinio darbo paviršiaus susikirtime, 1 m atstumu nuo sienos, labiausiai nutolusios nuo lango. Jeigu darbo patalpa apšviečiama dvipuse šonine natūralia šviesa, šis taškas yra patalpos viduryje.
74. Šonine natūralia šviesa apšviestų didelių gamybinių patalpų mažiausia NAK vertė matuojama taške, kuris nuo langų yra:
a) per 1,5 patalpos aukščio atstumu - I-IV kategorijos regos darbams;
b) per dvigubą patalpos aukštį atstumu - V-VII kategorijos regos darbams;
c) per trigubą patalpos aukštį atstumu - VIII kategorijos regos darbams.
75. Jeigu darbo patalpos natūralus apšvietimas yra viršutinis arba kombinuotas, vidutinė NAK vertė matuojama taškuose, kurie yra charakteringos patalpą kertančios vertikaliosios plokštumos ir santykinio darbo paviršiaus (arba grindų) susikirtime. Pirmasis ir paskutinis taškai nustatomi 1 m atstumu nuo sienų (pertvarų) paviršiaus arba kolonų ašių.
76. Dirbtinė apšvieta turi būti matuojama įjungus visus dirbtinio apšvietimo šaltinius ir užtamsinus natūralios šviesos šaltinius arba tamsiuoju paros metu.
77. Detalesniam apšvietos matavimui darbo zona gali būti suskirstyta tinkleliu.
78. Su gautais rezultatais turi būti pateikiami duomenys apie matavimo prietaisą (tipas, charakteristika, paskutinės metrologinės patikros data ir patikros pažymos numeris).
79. Gauti natūralios ir dirbtinės apšvietos matavimų rezultatai lyginami su mažiausiomis ribinėmis vertėmis, pateiktomis šios higienos normos A.1 ir A.2 lentelėse (A priedas).
 

A PRIEDAS (privalomasis)
DIRBTINĖS, NATŪRALIOS IR MIŠRIOS APŠVIETOS MAŽIAUSIOS RIBINĖS VERTĖS
A.1 lentelė. Darbo vietų dirbtinės, lx, natūralios ir mišrios, NAK, %, apšvietos mažiausios ribinės vertės
 
Regos darbų charakteristika
Mažiausio matomo objekto dydis, mm
Regos darbų
katego-
rija
Matomo objekto
ir fono skirtumas (S)
Fonas
Dirbtinis apšvietimas
Natūralus
apšvietimas, NAK, %
Mišrus apšvietimas,
NAK, %
Apšvieta, lx
viršutinis arba kombi-nuotas apšvietimas
šoninis apšvietimas
viršutinis arba kombinuo-
tas apšvietimas
šoninis apšvieti-
mas
kombinuotas apšvietimas
bend-
ras apšvie-
timas
bendras ir vietinis
iš jų bendras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
Maksimaliai tikslūs
 
 
 
 
mažiau kaip 0,15
I a
mažas
tamsus
5000
4500
500
500
-
-
-
 
-
 
6,0
 
2,0
 
I b
mažas
vidutinis
vidutinis
tamsus
4000
3500
400
400
1250
1000
I c
mažas
vidutinis
didelis
šviesus vidutinis
tamsus
2500
 
2500
300
 
300
750
 
600
I d
vidutinis
didelis
didelis
šviesus
šviesus
vidutinis
1500
 
1250
200
 
200
400
 
300
 
 
 
 
Labai tikslūs
 
 
 
 
0,15-0,30
II a
mažas
tamsus
4000
3500
400
400
-
-
-
 
-
 
4,2
 
1,5
 
II b
mažas
vidutinis
vidutinis
tamsus
3000
2500
300
300
750
600
II c
mažas
vidutinis
didelis
šviesus vidutinis
tamsus
2000
 
1500
200
 
200
500
 
400
II d
vidutinis
didelis
didelis
šviesus
šviesus
vidutinis
1000
 
750
200
 
200
300
 
200
 
Tikslūs
 
0,30-0,50
III a
mažas
tamsus
2000
1500
200
200
500
400
-
 
-
 
3,0
 
1,2
 
III b
mažas
vidutinis
vidutinis
tamsus
1000
750
200
200
300
200
III c
mažas
vidutinis
didelis
šviesus vidutinis
tamsus
750
 
600
200
 
200
300
 
200
 
Tikslūs
 
0,30-0,50
III d
vidutinis
didelis
didelis
šviesus
šviesus
vidutinis
400
-
 
200
 
200
-
 
-
 
3,0
 
1,2
 
 
 
 
 
 
 
Vidutiniškai tikslūs
 
 
 
0,5-1,0
IV a
mažas
tamsus
750
200
300
4,0
 
1,5
 
2,4
 
0,9
 
IV b
mažas
vidutinis
vidutinis
tamsus
500
200
200
IV c
mažas
vidutinis
didelis
šviesus
vidutinis
tamsus
 
400
 
200
 
200
IV d
vidutinis
didelis
didelis
šviesus
šviesus
vidutinis
-
-
 
200
 
 
 
 
Nelabai
tikslūs
 
 
 
 
daugiau kaip 1,0
V a
mažas
tamsus
400
200
300
3,0
 
1,0
 
1,8
 
0,6
 
V b
mažas
vidutinis
vidutinis
tamsus
-
-
200
V c
mažas
vidutinis
didelis
šviesus
vidutinis
tamsus
-
-
200
V d
vidutinis
didelis
didelis
šviesus
šviesus
vidutinis
-
-
200
Netikslūs
(mažiausiai tikslūs)
daugiau kaip 5,0
VI
fonas ir matomo objekto ir fono skirtumas nesvarbūs
-
-
200
3,0
1,0
1,8
0,6
Darbas su šviečiančiomis medžiagomis ir gaminiais karštuose gamybos padaliniuose
daugiau kaip 0,5
VII
fonas ir matomo objekto ir fono skirtumas nesvarbūs
-
-
200
3,0
1,0
1,8
0,6
Bendras darbo proceso stebėjimas:
 
nuolatinis
 
 
 
 
VIII a
fonas ir matomo objekto ir fono skirtumas nesvarbūs
 
 
 
-
 
 
 
-
 
 
 
200
 
 
 
3,0
 
 
 
1,0
 
 
 
1,8
 
 
 
0,6
ne nuolatinis, nuolat būnant patalpoje
 
 
VIII b
fonas ir matomo objekto ir fono skirtumas nesvarbūs
 
-
 
-
 
75
 
1,0
 
0,3
 
0,7
 
0,2
ne nuolatinis, ne nuolat būnant patalpoje
 
 
VIII c
fonas ir matomo objekto ir fono skirtumas nesvarbūs
 
-
 
-
 
50
 
0,7
 
0,2
 
0,5
 
0,2
bendras inžinerinių komunikacijų stebėjimas
 
 
VIII d
fonas ir matomo objekto ir fono skirtumas nesvarbūs
 
-
 
-
 
20
 
0,3
 
0,1
 
0,2
 
0,1

 
 

 
 
A.2 lentelė. Dirbtinės, lx, ir natūralios, NAK, %, apšvietos mažiausios ribinės vertės
(viešųjų pastatų darbo vietų A-F grupės regos darbams)
 
Regos darbų                      Mažiausio      Regos            Regos            Regos darbų santy-  Dirbtinis ap-   Natūralus apšvietimas,
charakteristika                  matomo ob-  darbų             darbų             kinė trukmė nukrei- švietimas       NAK, %
                                             jekto dydis,   grupė             pogrupis       pus žvilgsnį į darbo
                                             mm                                                                paviršių, darbo pa-    darbo pavir-   viršutinis šoninis
                                                                                                                     mainos laiko, %          šiaus bendro                    arba šo-
                                                                                                                                                           apšvietimo     ninis
                                                                                                                                                           apšvieta, lx
 
Labai tikslūs                          0,15-0,30         A                     1                      ne mažiau kaip 70         500                   4,0              1,5
                                                                                             2                      mažiau kaip 70              400                   3,5              1,2
 
Tikslūs                                  0,30-0,50         B                      1                      ne mažiau kaip 70         300                   3,0              1,0
                                                                                             2                      mažiau kaip 70              200                   2,5              0,7
 
Vidutiniškai tikslūs                daugiau           C                      1                      ne mažiau kaip 70         150                   2,0              0,5
                                             kaip 0,50                                  2                      mažiau kaip 70              100                   2,0              0,5
 
Trumpalaikis matomo ob-      nepriklau-                                                        nepriklauso nuo
jekto išskyrimas darbo          so nuo ma-                                                      regos darbų trukmės
aplinkoje:                               tomo objek-
                                             to dydžio
labai šviesioje patalpoje                                D                      -                                                            300                   3,0              1,0
 
šviesioje patalpoje                                        E                      -                                                            200                   2,5              0,7
 
silpnai apšviestoje                                        F                      -                                                            150                   2,0              0,5
patalpoje                              
 
PASTABA. Mažiausio matomo objekto dydis ir atitinkamos ji regos darbų grupės nustatomos, kai matomas objektas yra ne daugiau kaip 0,5 m nuo dirbančiojo akių, o matomo objekto ir fono skirtumas vidutinis ir fonas yra šviesus. Padidėjus ar sumažėjus skirtumui apšvietą galima didinti ar mažinti viena padala, pagal apšvietos verčių skalę, pateiktą 1 lentelėje.
______________

B PRIEDAS (informacinis)
 
DARBO VIETŲ DIRBTINIO APŠVIETIMO REKOMENDACIJOS IR RIBINĖS VERTĖS
 
B. 1 Darbo vietų patalpoje apšvietimas
 
Priedas B parengtas pagal ISO 8995 5.2 punktą ir ISO 8995 B priedą (informacinį), kuriame pateikti dirbtinio apšvietimo apšvietos ribinių verčių pavyzdžiai.
B.1 lentelėje pateiktos dirbtinės apšvietos ribinės vertės įvairioms darbo zonoms, darbams ar veiklai. Dirbtinės apšvietos ribinės vertės nustatytos pagal regos darbų reikalavimus, praktinius eksperimentus bei elektros energijos taupymo sumetimais. Rekomenduojamos dirbtinės apšvietos ribinės vertės leidžia gerai matyti darbo objektą bei užtikrina gerą darbuotojo savijautą.
Kiekvienam darbo zonos, darbų ar veiklos tipui pateiktos trys dirbtinės apšvietos ribinės vertės. Didžiausios dirbtinės apšvietos ribinės vertės turi būti taikomos, kai:
a) šviesos atspindėjimas arba matomo objekto ir fono skirtumas yra labai mažas;
b) klaidų ištaisymas brangiai kainuoja;
c) regos darbai yra atliekami ypatingomis sąlygomis;
d) regos darbų tikslumas ar didesnis darbo našumas yra labai svarbūs;
e) to reikia dėl darbuotojo regos ypatumų.
Mažiausios dirbtinės apšvietos ribinės vertės turi būti taikomos, kai:
a) šviesos atspindėjimas ar matomo objekto ir fono skirtumas yra labai didelis;
b) regos darbų greitis ir tikslumas nėra svarbūs;
c) regos darbai yra atliekami tik epizodiškai.
 
B.1 lentelė. Apšvietos ribinės vertės skirtingoms darbo zonoms, darbams ar veiklai
 
Apšvietos ribinės vertės, lx
Darbo zonų, darbų ar veiklos tipai
20 – 30 - 50
Judėjimas lauke ir darbo zonose
50 – 100 - 150
Judėjimo zonos, įprastas stebėjimas ar trumpalaikiai apsilankymai
100 – 150 - 200
Patalpos nenaudojamos nuolatiniam darbui
200 – 300 - 500
Darbai, kuriems atlikti reikia nedidelio regos tikslumo
300 – 500 - 750
Darbai, kuriems atlikti reikia vidutinio regos tikslumo
500 – 750 - 1000
Darbai, kuriems atlikti reikia didelio regos tikslumo
750 – 1000 - 1500
Darbai, kuriems atlikti reikia labai didelio regos tikslumo
1000 – 1500 - 2000
Darbai, kuriems atlikti reikia specialaus regos tikslumo
daugiau kaip 2000
Darbai, kuriems atlikti reikia maksimalaus regos tikslumo
 
Daugumos darbo patalpų dirbtinis apšvietimas yra blankus, nes apšvieta yra mažesnė kaip 200 lx, todėl darbo vietose, kuriose nuolat dirbama, rekomenduojama mažiausia apšvietos ribinė vertė yra 200 lx nepriklausomai nuo mažo regos darbų sudėtingumo.
Apšvietimo sistemoje gali būti derinamas bendras ir vietinis apšvietimas, ypač kai reikia didelės apšvietos tam tikriems darbams atlikti. Pvz., kai reikia įžiūrėti ypač smulkias detales arba reikia specialių apšvietimo sąlygų, pvz., į tam tikrą vietą nukreipto apšvietimo. Tokiais atvejais būtinas papildomas vietinis apšvietimas.
Darbo vietos apšvietos kokybė priklauso nuo šviestuvo akinimo parametrų. Apšvietos kokybė nurodo šviestuvo charakteristikų tinkamumą tam tikram darbui atlikti.
Skirtingiems darbams ir patalpoms apšvietos kokybė gali būti skirtinga. Nustatytos penkios apšvietos kokybės klasės pateikiamos B.2 lentelėje.
 
B.2 lentelė. Apšvietos kokybės klasės pagal darbų pobūdį
 
Kokybės klasė
Darbo pobūdis
A - labai aukšta kokybė
Labai tikslūs regos darbai
B - aukšta kokybė
Tikslūs regos darbai
C - vidutinė kokybė
Vidutiniškai tikslūs regos darbai
D - žema kokybė
Nelabai tikslūs regos darbai
E - labai žema kokybė
Patalpos su nenuolatinėmis darbo vietomis ir netiksliais regos darbais
 
Skirtingose šalyse rekomenduojamos patalpų skirtingos apšvietos ribinės vertės. B.3 lentelėje pateiktos Tarptautinės standartų organizacijos rekomenduojamos apšvietos ribinės vertės įvairiems darbams.
Darbo vietos apšvietimas yra vidutinis apšvietimas darbo zonoje dirbtine apšvietimo sistema. Darbo vietos apšvietimas matuojamas horizontaliame darbo paviršiuje, 0,85 m aukštyje virš grindų, jei dėl darbo sąlygų nereikia kitaip. Darbo vietos apšvieta neturi būti mažesnė kaip 0,8 nurodytos B.3 lentelėje apšvietos ribinės vertės. Jokiu atveju darbo vietos apšvieta neturi būti mažesnė kaip 0,6 nurodytos B.3 lentelėje ribinės vertės. Priešingu atveju darbas turėtų būti nutrauktas.
 
B.3 lentelė. Rekomenduojamos apšvietos vertės ir apšvietos kokybės klasės
 
Patalpos, darbo ar veiklos tipas                                           Apšvietos ribinės vertės, lx                             Apšvietos kokybės
                                                                                                                                                                                    klasės
Bendros patalpos
Judėjimo keliai, koridoriai                                                              50 - 100 - 150                                                         D - E
Laiptai, eskalatoriai                                                                      100 - 150 - 200                                                       C - D
Drabužinės, tualetai                                                                     100 - 150 - 200                                                       C - D
Sandėliai ir saugyklos                                                                  100 - 150 - 200                                                       D - E
 
Surinkimo darbų dirbtuvės
Grubus darbas, sunkių mechanizmų surinkimas                         200 - 300 - 500                                                       C - D
Vidutiniškai tikslus darbas, variklių ir kėbulų surinkimas              300 - 500 - 750                                                       B - C
Tikslūs darbai, elektronikos ir prietaisų surinkimas                      500 - 750 - 1000                                                     A - B
Labai tikslūs darbai, įrankių surinkimas                                        1000 - 1500 - 2000                                                 A - B
 
Chemijos pramonė
Automatiniai procesai                                                                  50 - 100 - 150                                                         D - E
Gamybos įrengimai, nereikalaujantys nuolatinės priežiūros        100 - 150 - 200                                                       C - D
Bendros gamybos patalpos                                                         200 - 300 - 500                                                       C - D
Pultinės, laboratorijos                                                                   300 - 500 - 750                                                       C - D
 
Vaistų gamyba                                                                             300 - 500 - 750                                                       C - D
Tikrinimas                                                                                     500 - 750 - 1000                                                     A - B
Spalvų derinimas                                                                         750 - 1000 - 1500                                                   A - B
Padangų gamyba                                                                         300 - 500 - 750                                                       C - D
 
Siuvimo įmonės
Siuvimas                                                                                      500 - 750 - 1000                                                     A - B
Tikrinimas                                                                                     750 - 1000 - 1500                                                   A - B
Lyginimas                                                                                     300 - 500 - 750                                                       A - B
 
Elektros pramonė
Kabelių gamyba                                                                           200 - 300 - 500                                                       B - C
Telefono aparatų surinkimas                                                       300 - 500 - 750                                                       A - B
Apvijų vijimas                                                                               500 - 750 - 1000                                                     A - B
Radijo ir televizorių surinkimas                                                     750 - 1000 - 1500                                                   A - B
Labai tikslus dalių, elektronikos komponentų surinkimas             1000 - 1500 - 2000                                                 A - B
 
Maisto pramonė
Bendros darbo patalpos                                                              200 - 300 - 500                                                       C - D
Automatiniai procesai                                                                  150 - 200 - 300                                                       D - E
Rankinis apdirbimas, tikrinimas                                                    300 - 500 - 750                                                       A - B
 
Liejyklos
Liejimo barai                                                                                 150 - 200 - 300                                                       D - E
Grubus liejimas, grubių formų gamyba                                        200 - 300 - 500                                                       C - D
Tikslus liejimas, formų gamyba, tikrinimas                                    300 - 500 - 750                                                       A - B
 
Stiklo ir keramikos gamyba
Krosnių patalpos                                                                          100 - 150 - 200                                                       D - E
Maišymo, formavimo, liejimo, išdeginimo patalpos                       200 - 300 - 500                                                       C - D
Užbaigimas, emaliavimas, glazūravimas                                      300 - 500 - 750                                                       B - C
Spalvinimas, dekoravimas                                                           500 - 750 - 1000                                                     A - B
Šlifavimas, linzių ir krištolo dirbiniai, tikslūs darbai                       750 - 1000 - 1500                                                   A - B
 
Ketaus ir plieno darbai
Produktų, kuriems nereikia rankų darbo, gamyba                        50 - 100 - 150                                                         D - E
Produktų, kuriems reikia epizodinės priežiūros, gamyba             100 - 150 - 200                                                       D - E
Nuolatinės darbo vietos gamybos patalpose                               200 - 300 - 500                                                       D - E
Valdymo pultai ir tikrinimas                                                           300 - 500 - 750                                                       A - B
 
Odos ir avalynės pramonė
Bendros darbo patalpos, paruošų gamyba                                 200 - 300 - 500                                                       B - C
Presavimas, pjovimas, avalynės siuvimas                                  500 - 750 - 1000                                                     A - B
Rūšiavimas, defektų šalinimas, kokybės kontrolė                        750 - 1000 - 1500                                                   A - B
 
Mechaninės dirbtuvės
Bendras darbas                                                                           150 - 200 - 300                                                       D - E
Grubus rankinis ir mašininis darbas, suvirinimas                        200 - 300 - 500                                                       C - D
Vidutiniškai tikslus rankinis ir mašininis darbas, paprastos         300 - 500 - 750                                                       B - C
automatinės staklės
Tikslus rankinis ir mašininis darbas, tikslios automatinės            500 - 750 - 1000                                                     A - B
staklės, tikrinimas ir bandymas
Labai tikslus darbas, sudėtingų smulkių detalių matavimas         1000 - 1500 - 2000                                                 A - B
ir tikrinimas
 
Dažymo patalpos ir purškimo kabinos
Panardinimas ir stambių detalių rupus purškimas                        200 - 300 - 500                                                       D - E
Paprastas dažymas, purškimas ir dailinimas                               300 - 500 - 750                                                       C - D
Tikslus dažymas, purškimas ir dailinimas                                    500 - 750 - 1000                                                     A - B
Retušavimas ir suderinimas                                                         750 - 1000 - 1500                                                   A - B
 
Popieriaus gamyba
Popieriaus ir kartono gamyba                                                      200 - 300 - 500                                                       C - D
Automatiniai procesai                                                                  150 - 200 - 300                                                       D - E
Tikrinimas, rūšiavimas                                                                  300 - 500 - 750                                                       A - B
 
Spaustuvės ir knygrišyklos
Spausdinimo mašinų patalpa                                                       300 - 500 - 750                                                       C - D
Komponavimo kambariai, bandomasis skaitymas                        500 - 750 - 1000                                                     A - B
Tikslus tikrinimas, retušavimas, graviravimas                              750 - 1000 - 1500                                                   A - B
Spalvų reprodukcija ir spausdinimas                                           1000 - 1500 - 2000                                                 A - B
Plieno ir vario graviravimas                                                          1500 - 2000 - 3000                                                 A - B
Knygų įrišimas                                                                             300 - 500 - 750                                                       A - B
Apipavidalinimas, papuošimas reljefu                                          500 - 750 - 1000                                                     A - B
 
Tekstilės pramonė
Pakų ardymas, sklaidymas, žaliavos šukavimas                         200 - 300 - 500                                                       D - E
Verpimas, sukimas, vijimas į rites, derinimas, dažymas              300 - 500 - 750                                                       C - D
Rūšiavimas, verpimas (labai svarbus), susukimas, audimas      500 - 750 - 1000                                                     A - B
Siuvimas, mazgų rišimas, tikrinimas                                             750 - 1000 - 1500                                                   A - B
 
Medienos ir baldų pramonė
Medienos pjovimas                                                                      150 - 200 - 300                                                       D - E
Grubus darbas, surinkimas                                                         200 - 300 - 500                                                       C - D
Medienos mechaninis apdirbimas                                                300 - 500 - 750                                                       B - C
Dailinimas, galutinis tikrinimas                                                      500 - 750 - 1000                                                     A - B
 
Įstaigos
Bendros patalpos, spausdinimo, darbo su kompiuteriu               300 - 500 - 750                                                       A - B
Didelės kabinetinės patalpos                                                       500 - 750 - 1000                                                     A - B
Braižymo patalpos                                                                       500 - 750 - 1000                                                     A - B
Konferencijų patalpos                                                                  300 - 500 - 750                                                       A - B
 
Ligoninės
Palatos
      bendras apšvietimas                                                             50 - 100 - 150                                                         A - B
      ligonių apžiūrėjimas                                                               200 - 300 - 500                                                       A - B
      skaitymas                                                                              300 - 500 - 750                                                       A - B
      judėjimas naktį                                                                       3 - 5 - 10                                                                 A - B
 
Kabinetai
      bendras apšvietimas                                                             300 - 500 - 750                                                       A - B
      vietinis tikrinimas                                                                    750 - 1000 - 1500                                                   A - B
 
Intensyvi terapija
      lovos galvugalis                                                                     30 - 50 - 100                                                           A - B
      ligonio apžiūrėjimas                                                               200 - 300 - 500                                                       A - B
 
Seselių postas                                                                             200 - 300 - 500                                                       A - B
 
Operacinės
      bendras apšvietimas                                                             500 - 750 - 1000                                                     A - B
      vietinis (operacinis stalas)                                                    10000 - 30000 - 100000                                         A - B
 
Lavoninė, autopsijos kambariai
      bendras apšvietimas                                                             500 - 750 - 1000                                                     A - B
      vietinis                                                                                   5000 - 10000 - 15000                                             A - B
 
Laboratorijos ir vaistinės
      bendras apšvietimas                                                             300 - 500 - 750                                                       A - B
      vietinis                                                                                   500 - 750 - 1000                                                     A - B
 
Konsultacijų kabinetai
      bendras apšvietimas                                                             300 - 500 - 750                                                       A - B
      vietinis                                                                                   500 - 750 - 1000                                                     A - B
 
Parduotuvės ir sandėliai
Bendras parduotuvių apšvietimas
      dideli verslo prekybos centrai                                               500 - 750                                                                B - C
      kitos parduotuvės                                                                  300 - 500                                                                B - C
      prekybos centrai                                                                   500 - 750                                                                B - C
 
Mokyklos
Klasės
      bendras apšvietimas                                                             300 - 500 - 750                                                       A - B
      lenta                                                                                       300 - 500 - 750                                                       A - B
      braižyklos                                                                              500 - 750 - 1000                                                     A - B
 
Auditorijos
      bendras apšvietimas                                                             300 - 500 - 750                                                       A - B
      lenta                                                                                       500 - 750 - 1000                                                     A - B
      demonstravimo vietos                                                           500 - 750 - 1000                                                     A - B
 
Laboratorijos                                                                                300 - 500 - 750                                                       A - B
 
Dailės kabinetai                                                                            300 - 500 - 750                                                       A - B
 
Dirbtuvės                                                                                     300 - 500 - 750                                                       B - C
 
Susirinkimų salės                                                                         150 - 200 - 300                                                       C - D
 
______________
 
 
 
 
 
 
 
 
C PRIEDAS
 
LITERATŪRA
 
 
C.1. LST ISO 31-6:1996. Dydžiai ir vienetai. 6-oji dalis. Šviesa ir jai giminiška elektromagnetinė spinduliuotė. 1996.
C.2. ŃĶčĻ 23-05-95. Åńņåńņāåķķīå č čńźóńńņāåķķīå īńāåłåķčå. Ģīńźāą, 1995.
C.3. ŃĶčĻ II-4-79. Åńņåńņāåķķīå č čńźóńńņāåķķīå īńāåłåķčå. Ģīńźāą, 1980.
C.4. Code for Interior Lighting (CIBSE). London, 1994.
C.5. Elektrotechnikos terminų žodynas. Kaunas, 1999.
C.6. Ńļšąāī÷ķą˙ źķčćą ļī ńāåņīņåõķčźå. Ģīńźāą, Żķåšćīąņīģčēäąņ, 1995.
C.7. ĆĪŃŅ 17677-82. Ńāåņčėüķčźč. Īįłčå ņåõķč÷åńźčå óńėīāč˙. Ģīńźāą, 1982.
C.8. Lamps and Lighting. London, ARNOLD, 1997.
C.9. Interior Lighting for Designers. New York, 1995.
______________