2008 10 27 Aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai" patvirtinimo." Įsigalioja nuo 2008 11 14

Paskelbta: 2008-11-17

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

į s a k y m a s

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai" patvirtinimo

2008 m. spalio 27 d. Nr. D1-571

Vilnius

Aplinkos ministras                                            Artūras Paulauskas

__________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 2.05.02:2008

STATINIŲ KONSTRUKCIJOS. STOGAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. NUORODOS

 
III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

IV. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

Simbolis

 

Dydis

 

Vienetai

 

λ

 

šilumos laidumo koeficientas

 

W/(m·K)

 

R

 

šiluminė varža

 

m2·K/W

 

Rg

 

nevėdinamo oro tarpo šiluminė varža

 

m2·K/W

 

Rsi

 

vidinio paviršiaus šiluminė varža

 

m2·K/W

 

Rse

 

išorinio paviršiaus šiluminė varža

 

m2·K/W

 

Rt

 

visuminė šiluminė varža

 

m2·K/W

 

Rs

 

suminė šiluminė varža

 

m2·K/W

 

U

 

šilumos perdavimo koeficientas

 

W/(m2K)

 

A

 

plotas

 

m2

 

d

 

atitvaros sluoksnio storis

 

m

 

h

 

aukštis

 

m

 

θ

 

temperatūra

 

ºC

 

ρ

 

tankis

 

kg/m3

 

c

 

aerodinaminis koeficientas

 

-

 

Wf

 

projektinis tvirtinimo elemento stipris

 

N

 

qref

 

atskaitinis vėjo slėgis

 

Pa

 

sd

 

garinei varžai lygiavertis oro sluoksnio storis

 

m

 

vref

 

atskaitinis vėjo greitis

 

m/s

 

ds – projektinis;

 

se – išorinis paviršius;

 

e – išorė;

 

si – vidinis paviršius;

 

i – vidus;

 

t – visuminis.

 

n – skaičius (kiekis);

 

 

V. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

VI. PLOKŠTIEJI NEEKSPLOATUOJAMIEJI STOGAI

Mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn)

Pastato aukštis (m)

 

Skardinio elemento užleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi žemyn) (cm)

 

< 8

 

≥  5

 

8–20

 

≥  8

 

> 20

 

≥ 10

 

 

VII. PLOKŠTIEJI EKSPLOATUOJAMIEJI STOGAI

 

VIII. PLOKŠTIEJI EKSPLOATUOJAMIEJI ATVIRKŠTINIAI STOGAI

IX PLOKŠTIEJI EKSPLOATUOJAMIEJI APŽELDINTI STOGAI.

X. ŠLAITINIAI STOGAI

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

__________________