2007 10 26 Aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 179 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 "Statinio projekto vykdymo priežiūra" ir STR 1.09.05

Paskelbta: 2008-01-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 179 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 "Statinio projekto vykdymo priežiūra" ir STR 1.09.05:2002 "Statinio statybos techninė priežiūra" patvirtinimo" pakeitimo

 2007 m. spalio 26 d. Nr. D1-542

Vilnius

Aplinkos ministras                                                        Arūnas Kundrotas

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. D1-542 redakcija)

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

 

STR 1.09.04:2007

 

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. NUORODOS

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

IV. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRIVALOMUMAS

V. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA

VI. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS SUTARTIS

VII. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO

IR STATINIO PROJEKTO DALIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO PAREIGOS IR TEISĖS

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

______________