Netesybos (baudos ir delspinigiai). Senaties terminai ieškiniui dėl netesybų pareikšti. Delspinigių skaičiavimas

Dažnai rangos ar statybos rangos sutartis numato netesybas (baudas ar delspinigius). Tačiau, pastebėta, kad praktikoje šalių reikalavimai sumokėti netesybas (baudas, delspinigius) neretai būna netinkamai suformuluoti arba nepagrįsti, o sutartimis būna nustatytos akivaizdžiai per didelės netesybos. Taip pat susiduriama ir su kitomis praktinėmis netesybų išieškojimo problemomis, pavyzdžiui, dažnai praleidžiamas senaties terminas, per kurį galima reikalauti netesybų.
Apžvelgsime senaties terminą ieškiniui dėl netesybų pareikšti bei delspinigių skaičiavimą.

Senaties terminai ieškiniui dėl netesybų pareikšti.

Civilinio kodekso 1.125 straipsnis nustato sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį teisme.
 
Ieškininės senaties termino eiga prasideda nuo to momento, kai asmuo sužino ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą. Tam yra svarbu nustatyti teisės pažeidimo momentą. Taigi, sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kai asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė arba įstatymo saugomas interesas yra pažeisti ar ginčijami. Tais atvejais, kada šalis tvirtina, jog apie savo subjektinės teisės pažeidimą sužinojo ne paties teisės pažeidimo dieną, o jau po pažeidimo, reikėtų svarstyti ar šalis apie teisės pažeidimą sužinojo ne vėliau, nei tokioje pačioje situacijoje turėjo sužinoti apdairus ir rūpestingas asmuo. Šiuo atveju yra būtina nustatyti teisės pažeidimo pobūdį bei momentą, nuo kurio bet koks vidutinis apdairiai ir rūpestingai savo teisių atžvilgiu besielgiantis asmuo analogiškoje situacijoje turėjo išsiaiškinti, jog jo teisė yra pažeista. Svarbu pabrėžti, kad pagal bendrą taisyklę juridinio asmens (įmonės, bendrovės) reikalavimui ieškinio senaties termino eiga taip pat prasideda nuo dienos, kai juridinis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Todėl naujai paskirto (išrinkto) vadovo argumentas, jog apie jo vadovaujamo juridinio asmens teisės pažeidimą jis sužinojo tik po jo paskyrimo (išrinkimo), negali būti pagrindas pakeisti ieškinio senaties termino eigos pradžios skaičiavimo momentą.
 
Kai sutarties šalis delsia atlikti darbus arba mokėjimus, numatytus sutartimi, ji pažeidžia kitos sutarties šalies teises. Kartu nuo pirmos darbų ar apmokėjimo neatlikimo laiku dienos pradedamas skaičiuoti ir senaties terminas dėl netesybų.
 
Svarbu pažymėti, kad esant tęstiniam pažeidimui, ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, t.y. dėl tęstinio pažeidimo teisinių pasekmių, susijusių su kiekviena atskira tęstinio pažeidimo diena (pavyzdžiui, reikalavimams priteisti netesybas, atsirandančias kiekvieną atskirą tęstinio pažeidimo dieną), prasideda tą kiekvieną dieną [cit. Iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimo Nr. 39, 2002 m. gruodžio 20 d. ; CK 1.127 straipsnio 5 dalis]. Tai reiškia, kad senaties terminas reikalavimui dėl netesybų už laiku neatliktus darbus ar neapmokėjimą pareikšti prasideda kiekvieną pažeidimo, t.y. kiekvieną einančią darbų neatlikimo ar neapmokėjimo dieną. Šis pažeidimas trunka iki tada, kai darbai pabaigiami ar atliekamas apmokėjimas už darbus.

Kol sutartis yra neįvykdyta (neatlikti darbai, neatsiskaityta už darbus), tol yra pagrindas skaičiuoti delspinigius. Jie skaičiuojami už tą laiką, kol buvo vėluota įvykdyti darbus ar atlikti apmokėjimą. Dar kartą reikėtų pabrėžti, kad išieškoti delspinigius yra nustatyti sutrumpinti ieškininės senaties terminai – 6 (šeši) mėnesiai. Po to, kai darbai yra atlikti ar buvo atliktas apmokėjimas, apskaičiuoti delspinigiai gali būti reikalaujami per 6 (šešis) mėnesius. Šiuo atveju 6 (šešių) mėnesių terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento.
Jeigu ieškinys pareiškiamas suėjus terminui, o kita šalis prašo taikyti senatį, tai termino praleidimas yra pagrindas ieškinį atmesti.

Delspinigių skaičiavimas

Delspinigiai apskaičiuojami sutartyje ar įstatyme numatytu tarifu, už kiekvieną uždelstą dieną ar kitą sutartyje ar įstatyme numatytą laiko tarpą.
 
Teisė gauti delspinigius nėra savarankiška, ji yra išvestinė iš pagrindinės prievolės neįvykdymo – darbų neatlikimo ar neapmokėjimo už atliktus darbus nustatytu laiku. Teisė gauti delspinigius neturi savarankiško atsiradimo termino, ji yra varžoma pagrindinės prievolės vykdymu. Kai sutartiniai įsipareigojimai yra įvykdomi, t.y. užbaigiami darbai ar atliekamas apmokėjimas ar kt., tuomet pasibaigia delspinigių skaičiavimas, tačiau teisė jų reikalauti teisme išlieka dar 6 (šešis) mėnesius.
Tais atvejais, kai sutartiniai įsipareigojimai per 6 (šešis) mėnesius nėra įvykdomi, reikalauti atlyginti delspinigius galima tik už 6 (šešis) paskutinius mėnesius (180 dienas) iki kreipimosi į teismą dienos.
Pavyzdžiui, jei už atliktus darbus neapmokėta yra nuo sausio 10 dienos, tai delspinigius galima paskaičiuoti tik iki liepos 10 dienos. Tuo atveju, jeigu į teismą būtų kreipiamasi, tarkim, rugpjūčio ar rugsėjo 10 dieną, reikalauti priteisti delspinigius būtų galima tik atitinkamai nuo vasario ar kovo 10 dienos, t.y. už 6 (šešis) paskutinius mėnesius.
 
Visais atvejais rengiant pretenziją ar kreipiantis į teismą dėl netesybų išieškojimo, taip pat sudarant sutartis, kuriose numatomi delspinigiai, arba gavus raginimą mokėti netesybas, reikėtų pasitarti su Jūsų teisininku.

* * * * *
Šiame straipsnyje yra pateikti UAB „B&C Legal Service” teisininkų komentarai, pagrįsti teisės aktų ir teismų praktikos analize. Šis straipsnis negali būti laikomas oficialia teisine išvada ar konsultacija. Dėl teisinės konsultacijos konkrečiu atveju prašome kreiptis į UAB „B & C Legal Service“ teisininkus.
 
„B&C Legal Service“
Algirdo g. 29-8, LT-03219Vilnius
Tel.: +370 5 2336785, +370 684 88894
El. paštas info@statybos-teise.lt