Dėl Dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo patvirtinimo
 
2003 m. kovo 3 d. Nr. 278
Vilnius
 
Valstybės žinios,2003, Nr. 24-990
Įsigalioja nuo 2003 03 08
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704) 11 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymu (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti dokumentų,teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašą (pridedama).
2. Pavesti Aplinkos ministerijai kartu su Teisingumo ministerija iki 2003 m. kovo 31 d. parengti ir patvirtinti šio nutarimo 1 punkte nurodytiems statiniams registruoti reikalingų aktų formas ir jų pildymo tvarką.
 
 
 
L.e. Ministro Pirmininko pareigas                                                      Algirdas Brazauskas
 
 
 
L.e. teisingumo ministro pareigas                                                      Vytautas Markevičius
 
Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 278
 
 
DOKUMENTAI, TEIKTINI NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO TVARKYTOJUI REGISTRUOJANT SENUS STATINIUS,ĮSIGYTUS AR PASTATYTUS IKI 1991 M. LIEPOS 25 D.
 
 
1. Šiame sąraše nurodyti dokumentai, teiktini Nekilnojamojo turto registro (toliau vadinama – Registras) tvarkytojui registruojant statinius, įsigytus ar pastatytus, iki įsigaliojo Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 297 (Žin., 1991, Nr. 23-630), kurie įrašymo į ūkines knygas momentu buvo kaimo vietovėje ir iki šiol neįregistruoti Registre (toliau vadinama – seni statiniai).
2. Pastatyti seni statiniai Registre registruojami Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (Žin., 2002, Nr. 72-3077), nustatyta tvarka Registro tvarkytojui pateikus prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises į jį ir šiuos dokumentus:
2.1. savivaldybės ar archyvo išduotą pažymą apie įrašus ūkinėse knygose, jeigu statiniai pastatyti iki 1989 m. sausio 1 d. įskaitytinai;
2.2. savivaldybės ar archyvo išduotą pažymą apie įrašus ūkinėse knygose ir dokumentus, patvirtinančius statybos teisėtumo faktą, jeigu statiniai pastatyti nuo 1989 m. sausio 1 d. iki 1991 m. liepos 25 d. įskaitytinai.
3. Įsigyti seni statiniai Registre registruojami 2 punkte nurodytų Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka, Registro tvarkytojui pateikus prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises į jį ir šiuos dokumentus:
3.1. sandorį, kurio pagrindu įgyta nuosavybės teisė, jeigu statiniai įgyti iki 1949 m. balandžio 14 d. įskaitytinai;
3.2. notariškai patvirtintą sandorį, kurio pagrindu įgyta nuosavybės teisė, ir pažymą apie šios sutarties įregistravimą vykdomojo komiteto ūkinėse knygose, jeigu statiniai įgyti nuo 1949 m. balandžio 14 d. iki 1991 m. liepos 25 d. įskaitytinai.
4. Senų statinių savininkų įpėdiniai privalo papildomai pateikti dokumentus, patvirtinančius jų, kaip įpėdinių, teisinį statusą.
5. Šio sąrašo 3 punkte išvardytais atvejais vietoj sandorio, kurio pagrindu įgyta nuosavybės teisė, gali būti pateikti:
5.1. įsiteisėję teismo ar valstybinio arbitražo sprendimai ir nutartys;
5.2. varžytynių aktai;
5.3. paveldėjimo ir nuosavybės teisės liudijimai;
5.4. bendrovių ir bendrijų turto padalijimo aktai;
5.5. kooperatyvų, bendrovių ir bendrijų pažymėjimai;
5.6. privatizavimo dokumentai;
5.7. kiti dokumentai, įrodantys nuosavybės teisės įgijimo teisėtą pagrindą.
6. Šio sąrašo 2.2 punkte numatytais dokumentais, patvirtinančiais statybos teisėtumo faktą, gali būti:
6.1. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimai ir kiti sprendimai;
6.2. Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos nutarimai, potvarkiai ir kiti sprendimai;
6.3. vykdomojo komiteto sprendimai, potvarkiai, pažymėjimai, leidimai statyti;
6.4. vykdomojo komiteto sprendimas skirti žemės sklypą statybai;
6.5. patvirtintas individualus arba statybos vietai pritaikytastipinis projektas;
6.6. žemės sklypo suteikimo naudotis dokumentai (kolūkio narių visuotinio susirinkimo nutarimas, valstybinio ūkio administracijos įsakymas, tuo metu galiojančia tvarka parengtas žemės sklypo planas, notariškai patvirtinta sklypo suteikimo neterminuotai naudotis sutartis);
6.7. komisijų statinio priėmimo naudoti aktai.
7. Registre registruojant senus statinius (namų valdas), identifikuojami ir registruojami tik pagrindiniai pastatai, o kiti statiniai, esantys tame pačiame žemės sklype (suformuotoje vienoje namų valdoje), įrašomi kaip jų priklausiniai. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai pagrindiniai pastatai jau įregistruoti nustatytąja tvarka, o neregistruoti likę jų priklausiniai.
8. Senų statinių valdytojai, neturintys vieno iš išvardytų šio sąrašo 2.2 ir 3.2 punktuose dokumentų, būtinų registruojant seną statinį ir daiktines teises į jį, Registro tvarkytojui pateikia prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, turimus dokumentus ir atitinkamą teismo sprendimą dėl juridinio fakto nustatymo.
9. Seni statiniai, kurių valdytojai neturi nė vieno dokumento, išvardyto šio sąrašo 2–6 punktuose, Registre registruojami 2 punkte nurodytų Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka, pateikus prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus), savivaldybės administracijos ir suinteresuotų statinio saugos ir paskirties valstybinę priežiūrą vykdančių institucijų atstovų surašytą nustatytosios formos aktą, patvirtinantį, kad senas statinys gali būti naudojamas ir registruojamas Registre,taip pat teismo sprendimą dėl nuosavybės teisės į statinius įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Surašytus aktus išduoda apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentai (skyriai).
10. Šio sąrašo nuostatos netaikomos laikiniesiems ir pripažintiems savavališkai pastatytais statiniams.