LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S
 
Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.08:2003 "Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai" patvirtinimo
 
2003 m. lapkričio 19 d. Nr. 568
Vilnius
 

Valstybės žinios,2003, Nr. 122-5541
Įsigalioja nuo 2004 01 01